Článok I
Úvodné ustanovenia

1.1. Podnikateľský subjekt Engia, s.r.o., so sídlom na ul. Dolné Hony 3, 949 01, IČO: 511 781 50, DIČ: 212 065 71 76, IČ DPH: SK2120657176, zapísaný v OR SR, ktorý je vedený súdom Nitra I, oddiel Sro, vložka číslo 44774/N, (ďalej len „prevádzkovateľ“) prevádzkuje internetovú stránku www.engia.sk

1.2. Internetová stránka www.engia.sk (ďalej len „stránka“) slúži ako prezentačná stránka zameraná na informovanie používateľov o ponuke prevádzkovateľa a o možnostiach spolupráce používateľa a prevádzkovateľa na rôznych projektoch. Stránka obsahuje aj informácie o školeniach a ďalšie informácie a rady pre používateľov. Prevádzkovateľ výslovne vyhlasuje, že neponúka pracovné miesta vo svojej spoločnosti, nie je pracovnou agentúrou, neponúka outsoarcing, nie je ani agentúrou dočasného zamestnávania.

1.3. Používateľom stránky je umožnené voľne a bezplatne prezerať obsah stránky.

1.4. Používatelia nesmú používať žiadne zariadenia alebo softvér, ktorý by narúšal fungovanie stránky. Publikovanie, prepisovanie alebo ďalšie šírenie akéhokoľvek obsahu stránky bez predchádzajúceho písomného súhlasu prevádzkovateľa je zakázané. Obsah stránky, ako aj systém, na ktorom je stránka postavená, sú chránené autorským zákonom.

1.5. Prehliadaním alebo používaním stránky každý používateľ potvrdzujete, že akceptujete tieto podmienky používania (ďalej len ako „PP“), ktoré tvoria záväznú dohodu medzi prevádzkovateľom a používateľom. Tieto PP sa spravujú slovenským právnym poriadkom. Používateľ je povinný sa s nimi oboznámiť pred začatím používania stránky.

Článok II
Ochrana osobných údajov

2.1. Prevádzkovateľ nespracováva osobné údaje používateľa.

2.2. Na poskytovanie niektorých služieb stránky, na ukladanie predvolieb bezpečného vyhľadávania, na výber relevantných reklám, na sledovanie počtu návštevníkov na stránke, na zjednodušenie registrácie do nových služieb prevádzkovateľ môže využívať technológiu cookies. Cookie je krátky textový súbor, ktorý do prehliadača odosielajú navštívené webové stránky. Stránke tak umožňuje zapamätať si informácie o návšteve používateľa, napríklad preferovaný jazyk a ďalšie nastavenia. Ďalšia návšteva stránky tak môže prebehnúť ľahšie a môže byť produktívnejšia. Cookies neobsahujú žiadne osobné údaje používateľa.

Článok III
Autorskoprávna ochrana

3.1. Všetky materiály vrátane, obrázkov, softvéru, textu a grafiky a iného obsahu stránky, uverejnené na tejto stránke, ako aj organizácia a dizajn tejto stránky, sú chránené autorským zákonom a medzinárodnými zákonmi o autorských právach. Každý používateľ ich môže čítať, sťahovať a tlačiť materiály z tejto stránky výhradne pre osobné a nekomerčné využitie. Čítaním, stiahnutím ani tlačou materiálov z tejto Stránky neprechádza na používateľa žiadne právo, nevzniká žiadny nárok ani účasť. Používateľ nesmie kopírovať, modifikovať, distribuovať, vysielať, predvádzať, reprodukovať, publikovať, licencovať, tvoriť odvodenú prácu z informácií tejto stránky, tvoriť odkazy na inej stránke, používať informácie na iných stránkach a posielať alebo predávať informácie bez písomného povolenia prevádzkovateľa.

3.2. Niektoré služby, produkty, či značky tretích strán uverejnené na tejto stránke môžu byť chránené ochrannými známkami príslušných vlastníkov. Každý používateľ tejto stránky je povinný to rešpektovať.

Článok IV
Záruky a zodpovednosť

4.1. Pre správne používanie stránky je nevyhnutné byť pripojený do internetovej siete, pričom používanie internetu môže byť spoplatnené poskytovateľom internetových služieb. Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za správne fungovanie internetovej siete. Prevádzkovateľ takisto nenesie zodpovednosť za škody pri používaní, alebo pri neschopnosti používať stránky, pri náhodnom či plánovanom výpadku stránky, nefunkčnosti stránky, či internetovej siete.

4.2. Prevádzkovateľ nepreberá zodpovednosť za akékoľvek hodnotenia, alebo za akékoľvek nároky na náhradu škody alebo straty vyplývajúce z akéhokoľvek použitia stránky alebo obsahu uverejnenom na nej.

4.3. Stránka môže odkazovať na web stránky tretích subjektov, ktoré prevádzkovateľ nekontroluje a nezodpovedá za ich obsah. Prevádzkovateľ nemá povinnosť preskúmať obsah web stránok tretích subjektov. To isté sa týka aj reklamy prezentovanej na stránke.

4.4. Systém môže byť v pravidelných intervaloch odstavený za účelom údržby. Prevádzkovateľ zároveň nezaručuje nepretržitú a bezchybnú funkčnosť servera, na ktorom prevádzkuje stránku a má právo kedykoľvek prerušiť poskytovanie služieb na akúkoľvek dobu. Odstavenie servera môže prevádzkovateľ uskutočniť bez varovania a bez uvedenia dôvodu.

4.5. Používateľ sa zaväzuje, že nebude akýmkoľvek spôsobom obťažovať iných používateľov.

4.6. Materiály uverejnené na stránke sú poskytované bez záruk akéhokoľvek druhu. Prevádzkovateľ neposkytuje žiadne záruky, ani výslovné, ani predpokladané, vrátane záruk výhodnosti, či vhodnosti pre určitý účel. Prevádzkovateľ neposkytuje záruku na presnosť alebo kompletnosť informácii, textu, grafiky, odkazov, alebo iných položiek uvedených v týchto materiáloch. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zmeny, opravy a/alebo vylepšenia informácií uverejnených na stránke kedykoľvek a bez upozornenia.

Článok V
Záverečné ustanovenia

5.1. Používateľ súhlasí s tým, že prevádzkovateľ je oprávnený kedykoľvek zmeniť, či upraviť tieto PP.

5.2. Ak je (sa stane) niektoré ustanovenie týchto PP neplatné, nezákonné alebo nevymáhateľné, všetky ostatné podmienky týchto PP ostávajú v plnej platnosti a účinnosti.

5.3. PP sú zverejnené na www.engia.sk a nadobúdajú účinnosť dňom 05. 01. 2018.